Villkor på portalen
• 1. Ämne

Dessa villkor är avsedda att definiera de villkor under vilka företaget Myhouseabroad.com, erbjuder sina kunder riktiga annonsörer och annonsörer av lyxvaror, och service av annonser till försäljning eller uthyrning (fastigheter), och produkter företagskommunikation eller annonser i dess portaler och med sin partners nätverk.

• 2. Godkännande av användarvillkoren

Varje köp av en inköpsorder till Myhouseabroad.com utgör godkännande av våra användarvillkor ("villkor"). Kunden förklarar därefter, har läst dessa villkor och samtycker till att följa dem. Varje tillägg, modifiering eller radering som skulle ökas under dessa "Villkor" ska vara verkställbar för Myhouseabroad.com, med undertecknad av den senare.


• 3. Definitioner

I dessa villkor, följande villkor, om inte annat anges, följande betydelser: kund: varje företag eller enskild person som har status som ägare, tjänsteleverantör eller agent som är behörig att publicera en annons och / eller reklam för en fastighet, nedan även kallat "Annonsör." Avtal: är en reklamorder och / eller beställningsformulär. Fastighetswebbplats: webbplats Myhouseabroad.com som kunden ville publicera sina annonser eller kommunikationsprodukter.

• 4. Prenumerationsavtal

Prenumerera på tjänster som levereras av Myhouseabroad.com som påverkas av undertecknandet av en inköpsorder till den takt som visas på den. Myhouseabroad.com förbehåller sig rätten att när som helst ändra sina priser. Om det verkar som att kunden är skuldsatt till Myhouseabroad.com enligt andra kontrakt, och i avsaknad av allvarlig utmaning mot anspråket, förbehåller Myhouseabroad.com sig rätten att kräva omedelbar betalning av varje nytt kontrakt.
• 5. Ansvarsfriskrivning

• 5.1 Kunden erkänner att han är den enda och exklusiva författaren till annonstexten. Annars säger han att har alla rättigheter och behörigheter som är nödvändiga för spridning av dessa. Om kunden säger sig själv som en fastighetsmäklare bekräftar han att han innehar de handlingar eller rättigheter som tillåter honom att hyra eller sälja till tredje part. • 5.2 Myhouseabroad.com ingriper på något sätt i utarbetandet av annonser för att visa vem som är det enda ansvaret för klienten som skickas om inte ett avtal mellan Myhouseabroad.com och klienten har spenderats. Fotografierna av annonserade varor tillhandahålls av kunden och sänds som levererade. Myhouseabroad.com förbehåller sig dock rätten att inte publicera ett foto överbelastat, dålig kvalitet eller som inte är relaterat till tillkännagivandet. Myhouseabroad.com förbehåller sig också rätten att helt enkelt vägra någon annonstext, som enligt dess uppfattning verkar vara oförenlig med syftet med den erbjudna tjänsten, eller verkar sannolikt framkalla protester från andra, eller som strider mot de rättsliga bestämmelserna. Kunden åtar sig uttryckligen att garantera Myhouseabroad.com eventuellt från allt ansvar som Myhouseabroad.com ådrar sig. • • 5.3 Kunden bekräftar att ha informerats om internetens natur och begränsningar och särskilt erkänner att Myhouseabroad.com inte kan hållas ansvarig för problem med dataöverföring, anslutning eller otillgängligt nätverk, inte heller snabbar åtkomst till eller drift av icke- -Internetnät med tanke på de globala nätverkens potentiella storlek och komplexiteten av hårdvara och programvara installerad på företagens servrar. Myhouseabroad.com kommer inte att hållas ansvarigt för leveransproblem eller fel i telefonkommunikation eller tekniska problem utanför dess kontroll som påverkar spridningen av information om de varor som erbjuds. • 5.4 Kunden bekräftar att Myhouseabroad.com som mittparti bara är skyldigt att använda och kan inte garantera prestanda för annonser som distribueras eller produceras av honom.

• 6. Annonser eller produkter

Avtalet träder i kraft vid undertecknandet av Beställningen så att parterna är skyldiga att utföra de avtalade tjänsterna utan möjlighet till återkallande.

7. Fakturering och regler

Alla fakturor betalas i Stockholm. Våra räkningar är varken novation eller avstående från denna klausul som ger behörighet. Produkterna beror på dagen för att underteckna beställningen. Vanliga kunder kan emellertid, efter Myhouseabroad.coms förhandsgodkännande, justera sina fakturor under de villkor som anges nedan: • - 30 dagar, månadsslutet, 10: e i månaden, genom överföring, utan rabatt. • Varje betalningsförsening kommer automatiskt att:

• - Avbryta avtalet, • - Skylda omedelbar betalning av alla utestående belopp som fakturerats och beställningar som ännu inte fakturerats • - Gör anspråk på omedelbar betalning till leverans av en ny beställning som görs online eller tillfälligt avstängning av genomförandet, till den gällande räntesatsen på fakturan och kvittot som kan justeras med check, • - leda till verkställbarhet av en ersättning på 15% av de belopp som ska betalas som påföljd, utöver eventuella rättegångskostnader. Myhouseabroad.com vill förse kunden med allt stödmaterial till fakturan, enligt statusen på befintlig teknik.

• 8. Avstängning och uppsägning av tjänsten av Myhouseabroad.com Om kunden inte betalar eller betalar en del, och efter formellt meddelande till kunden, utan svar inom åtta dagar efter mottagandet, kan tjänsten avbrytas av Myhouseabroad.com . Tjänsten kommer också att avbrytas eller avslutas på samma villkor om Kunden inte fullgör sina skyldigheter enligt Kontraktet. I vilket fall som helst enligt detta avsnitt beror fakturorna på Myhouseabroad.com, utan att kunden kan göra anspråk på skadestånd och / eller ersättning av något slag.

• 9. Kundåtaganden • • 9.1 Kunden förbinder sig att tillhandahålla referenser till avtalet och under hela sändningen av meddelanden och / eller produkter. Därför är kunden ensam ansvarig för den information som kommuniceras till Myhouseabroad.com. Dessutom åtar sig kunden att informera Myhouseabroad.com inom 15 dagar om varje ändring av informationen som tillhandahålls under prenumerationsavtalet. • 9.2 ID för åtkomst till den privata delen på webbplatsen är strikt personligt. Kunden samtycker till att hålla konfidentiellt och bära alla konsekvenser. • 9.3 Kunden förbinder sig att använda den tjänst som han prenumererar på i enlighet med det syfte för vilket den definierades och marknadsfördes. Kunden är medveten om att all ändring av användningen är förbjuden inklusive marknadsföring av Tjänsten och / eller användning av varumärken och logotyper tillhör Myhouseabroad.com. Kunden ansvarar för användningen av tjänsteåtkomst. Kunden samtycker till att vara den enda användaren av de tjänster som säljs av Myhouseabroad.com, som endast ska användas av den som undertecknar avtalet och aldrig säljs till tredje part utan föregående samtycke från Myhouseabroad.com. ID och lösenord för anslutning till de tjänster som erbjuds av Myhouseabroad.com kan inte på något sätt överföras till tredje part. • 9.4 Kunden är ensam ansvarig för eventuella skador som Kunden och / eller dess dotterbolag eller tredje part orsakat av sig själv eller en av dess anställda på grund av dess användning av Tjänsten. • 9.5 När det gäller utnyttjandet av databaser meddelar kunden Myhouseabroad.com när den blir medveten om någon konkurrenshandling, inklusive parasit, plundring eller på annat sätt, kan skada tjänsterna som drivs av Myhouseabroad.com.

• 10. Åtaganden Myhouseabroad.com

• Myhouseabroad.com ansvarar för att inrätta de resurser som är nödvändiga för att Tjänsten ska fungera korrekt. Den ska vidta nödvändiga åtgärder för att upprätthålla kontinuiteten och kvaliteten på tjänsten.

Myhouseabroad.com är ett projekt som skapats och ägs av WebiZmoi SAS med ett kapital på 1000 € registrerat i Paris under nummer 888 250 065 R.C.S Paris med sitt huvudkontor 10 rue de Penthièvre 75008 Paris.